การคิดว่างแผน ฉบับ คนพอเพียง

วันที่โพสต์: Mar 20, 2020 3:18:44 PM

#พอเพียงคือหลักคิดสู่ความสำเร็จ 🎯คนพอเพียง🤔#จะทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 🤔🤔 เขา #คิดและวางแผน อย่างไร ?🤔🤔😁😁อยากประสบความสำเร็จในสิ่งใด😁ต้องเริ่มต้นด้วย #2เงื่อนไข😁#ทำอย่าง3หลักการ😁#ให้ผลที่ออกมาสมดุลใน4มิติ.👩‍🏫กรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 2-3-4>>2 เงื่อนไข (INPUT)>>>3 หลักการ (PROCESS)>>>>4 มิติ (OUTPUT) = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs).👨‍🏫ซึ่งใช้ได้ทั้งก่อนและหลังการลงมือทำ🤔คิดวางแผน 2-3-4 ก่อนลงมือกระทำ (Planning)🤔🤔คิดทบทวน 4-3-2 ภายหลังการกระทำ (Review).ร่วมถอดบทเรียนออนไลน์ โดยศน. สมลักษณ์ วิจบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3#ทีมปิดทองใต้พระสพฐ. Envi SEP for SDGs x สพฐ สังคมศึกษา x สพฐ. พอเพียง