แนะนำบุคลากรสอน [Teaching personnel]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

นายพรชัย โพธิ์มาก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ตำแหน่ง ครู

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

chai_521120639@wr.ac.th

นายมงคล สุขีลักษณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานวิชาการ, งานสารสนเทศฯ

ตำแหน่ง ครู

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษ

mongkhon@wr.ac.th

นางนิสรา วงษ์บุญมาก
สำนักงานกลุ่มสาระฯ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

 • วุฒิ ป.โท

nisra.taa@wr.ac.th

นางสุวารี ยอดศรี
สำนักงานกลุ่มสาระฯ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • วุฒิ ป.ตรี

 • วุฒิ ป.โท

kunkrusu@wr.ac.th

นางนงนุช น้อยเกิด
ปฏิคมกลุ่มสาระฯ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

 • วุฒิ ป.โท

krunuch@wr.ac.th

นายภีมพล เหมภูมิ
งานวิชาการ, งานสารสนเทศฯ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

 • วุฒิ ป.โท รัฐศาสตร์การปกครอง

kunkrupeem@wr.ac.th

นางจินดาลักษณ์ โคตะการ
งาน-

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญกาญ

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

-@wr.ac.th

นายพลวัฒน์ แจ้งดี
งานพัสดุ, งานอาคารสถานที่

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

 • วุฒิ ป.โท ค.ม. บริหารการศึกษา

ponrawat@wr.ac.th

นายศุภจิต จันทรี
ช่วยราชการ

ตำแหน่ง ครู

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

 • วุฒิ ป.โท

suphajit@wr.ac.th

นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์
งานการเงิน

ตำแหน่ง ครู

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

wiparat@wr.ac.th

นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว
งานสารบรรณ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

teera.kamphaengkaew@gmail.com

นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก
งานเลขานุการ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 • วุฒิ ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

 • วุฒิ ป.โท

nichaphat@wr.ac.th

นางกานต์รวี กำเนิด
งานเลขานุการ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • วุฒิ ป.ตรี รัฐประสาสนศาสตร์

_____@wr.ac.th