ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์บุคลากร

ปฏิทินวิชาการ

  • 24 พฤษภาคม PLC ร่วมกับ ฝ่ายบริหาร

  • 31 พฤษภาษคม ส่งวิเคราะห์ผู้เรียน

กำหนดการกิจกรรมกลุ่มสาระฯ

  • 11-12 มิถุนายน อบรม GIS


ภาพข่าวกิจกรรมกลุ่มสาระ ฯ

เข้าร่วมแข่งขัน
สวดมนต์และบรรยายธรรม
ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร

กิจกรรมวันส่งเสริมประชาธิปไตย
เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

นำเสนอ การจ้ดการเรียนการสอน
GPAS 5 Steps

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจ้ดการเรียนการสอน
GPAS 5 Steps
ณ โร
งเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กำแพงเพชร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจ้ดการเรียนการสอน
GPAS 5 Steps
ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กำแพงเพชร

นำเสนอการ์ดเกม
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

นำเสนอ การจ้ดการเรียนการสอน
GPAS 5 Steps

ทำบุญกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชุม PLC ร่วมกับ ผู้บริหาร

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ปฎิทินปฎิบัติงานโรงเรียนวัชรวิทยา - กลุ่มสาระฯ