ข้อมูลกลุ่มสาระฯ

สถิติบุคลากรกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ (25.3.65) ไม่รวมครูช่วยราชการ

จำนวนบุคลากร

 • ทั้งหมด 12 คน

 • ชาย 5 หญิง 7 คน

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท 5 คน

 • กำลังศึกษาปริญญาโท 1 คน

 • ปริญญาตรี 6 คน

วิทยฐานะ

 • คศ.3 4 คน

 • คศ.2 2 คน

 • คศ.1 4 คน

 • ครูผู้ช่วย 2 คน

 • พนักงานราชการ 1 คน

โหลดเอกสาร

ข้อมูลบุคลาการ ปีการศึกษา 2564 (25.3.65)

ครู คศ.3

 • นางสุวารี ยอดศรี (ป.โท)

 • นางนงนุช น้อยเกิด

 • นายภีมพล เหมภูมิ (ป.โท รัฐศาสตร์การปกครอง)

ครู คศ.2

 • นายพลวัฒน์ แจ้งดี
  (ป
  .โท บริหารการศึกษา)

 • นางสาวจินดาลักษณ์ โคตระการ

ครู คศ.1

 • นายพรชัย โพธิ์มาก

 • นายมงคล สุขีลักษณ์

 • นายศุภจิต จันทรี (ช่วยราชการ)

 • นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์

พนักงานราชการ

 • นางกานต์รวี กำเนิด

ครูผู้ช่วย

 • นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว

 • นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก

ข้อมูลผู้รับผิดชอบพัฒนาทักษะทางวิชาการ

สาระพระพุทธศาสนา

 • นายพรชัย โพธิ์มาก

 • นางสุวารี ยอดศรี

 • นางนงนุช น้อยเกิด

สาระประวัติศาสตร์

 • นายพลวัฒน์ แจ้งดี

 • นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการ

 • นางกานต์รวี กำเนิด

สาระภูมิศาสตร์

 • นางนิสรา วงษ์บุญมาก

 • นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก

 • นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว

 • นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์

สาระหน้าที่พลเมือง

 • นายภีมพล เหมภูมิ

 • นายมงคล สุขีลักษณ์

สาระเศรษฐศาสตร์

 • นายมงคล สุขีลักษณ์

 • นายพรชัย โพธิ์มาก

ข้อมูลผู้รับผิดชอบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ภาพยนตร์สั้น

 • นายมงคล สุขีลักษณ์

 • นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์

โครงงานคุณธรรม ม.ต้น

 • นางสุวารี ยอดศรี

 • นายพรชัย โพธิ์มาก

โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย

 • นายภีมพล เหมภูมิ

มารยาทไทย ม.ต้น

 • นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก

 • นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว

มารยาทไทย ม.ปลาย

 • นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก

 • นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว

เล่านิทาน ม.ต้น

 • นางกานต์รวี กำเนิด

เล่านิทาน ม.ปลาย

 • นายพลวัฒน์ แจ้งดี

ร้องเพลงคุณธรรม ม.ปลาย

 • นางนงนุช น้อยเกิด

ละครประวัติศาสตร์

 • นายพลวัฒน์ แจ้งดี

 • นางสุวารี ยอดศรี

 • นายพรชัย โพธิ์มาก

 • นางกานต์รวี กำเนิด

 • นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์

ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การงบฯ 2565

 • นายพลวัฒน์ แจ้งดี
  ผู้รับผิดชอบ

 • เป้าหมาย นักเรียนชั้น ม.4

 • 20-21 พ.ค. 2565

 • กำลังดำเนินการ

 • นายพลวัฒน์ แจ้งดี
  ผู้รับผิดชอบ

 • คณะครู กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

 • ตลอดปีการศึกษา

 • กำลังดำเนินการ

 • นายภีมพล เหมภูมิ
  คณะครูกลุ่มสาระฯ สังคมฯ

  ผู้รับผิดชอบ

 • เป้าหมาย ตัวแทนนักเรียน

 • ตลอดปีการศึกษา

 • กำลังดำเนินการ

 • นางสุวารี ยอดศรี
  นายภีมพล เหมภูมิ
  นางนงนุช น้อยเกิด

  ผู้รับผิดชอบ

 • คณะครู กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

 • ตลอดปีการศึกษา

 • กำลังดำเนินการ

 • นายมงคล สุขีลักษณ์
  นายภีมพล เหมภูมิ
  นายพรชัย โพธิ์มาก
  ผู้รับผิดชอบ

 • เป้าหมาย นักเรียนห้องเรียน นิติ-รัฐ

 • ตลอดปีการศึกษา

 • กำลังดำเนินการ

 • นายมงคล สุขีลักษณ์
  นายภีมพล เหมภูมิ
  นายพรชัย โพธิ์มาก

  ผู้รับผิดชอบ

 • เป้าหมาย นักเรียนห้องเรียน นิติ-รัฐ

 • ตลอดปีการศึกษา

 • กำลังดำเนินการ

 • นางสาวนิชาภัทร วงษ์บุญมาก
  นา
  งสาววิภารัตน์ เครือวัลย์
  ผู้รับผิดชอบ

 • เป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา

 • สิงหาคม 2565

 • กำลังดำเนินการ

 • นางสาวนิชาภัทร วงษ์บุญมาก
  นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์

  ผู้รับผิดชอบ

 • เป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา

 • สิงหาคม 2565

 • กำลังดำเนินการ

 • นายพลวัฒน์ แจ้งดี
  นายภีมพล เหมภูมิ
  ผู้รับผิดชอบ

 • เป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา

 • พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

 • กำลังดำเนินการ

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2559

ระดับ 3 ขึ้นไป 85.60 (50)

ระดับ 2 ขึ้นไป 99.71 (80)

อ่านคิดวิเคราะห์ 99 (80)

ปีการศึกษา 2560

ระดับ 3 ขึ้นไป 86.27 (53)

ระดับ 2 ขึ้นไป 99.88 (80)

อ่านคิดวิเคราะห์ 99.4 (80)

ปีการศึกษา 2561

ระดับ 3 ขึ้นไป 86.47 (56)

ระดับ 2 ขึ้นไป 99.91 (80)

อ่านคิดวิเคราะห์ 99.7 (80)

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2559

ระดับโรงเรียน 39.75

ระดับประเทศ 35.89

คะแนนพัฒนา + 3.86

ปีการศึกษา 2560

ระดับโรงเรียน 37.22

ระดับประเทศ 34.70

คะแนนพัฒนา + 2.25

ปีการศึกษา 2561

ระดับโรงเรียน 36.57

ระดับประเทศ 35.16

คะแนนพัฒนา + 1.41

ปีการศึกษา 2562

ระดับโรงเรียน 39.01

ระดับประเทศ 35.70

คะแนนพัฒนา + 3.31